Μονάδες

 

Στo εργαστήριο Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας εντάσσονται τρεις θεσμοθετημένες ερευνητικές μονάδες:

1. Eρευνητική Μονάδα: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον

Υπεύθυνη: Ίριδα Τσεβρένη

Οι φυσικές και οι περιβαλλοντικές επιστήμες έχουν βαρύνουσα σημασία σε μια πλειάδα από ζητήματα της καθημερινής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες και στο περιβάλλον αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα παιδιά να οικοδομήσουν πληρέστερες αναπαραστάσεις του φυσικού κόσμου και δεξιότητες σκέψης που θα τους επιτρέψουν ως μελλοντικοί πολίτες να ασκήσουν επιρροή και να πάρουν αποφάσεις σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο σχετικά με επιστημονικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η ερευνητική μονάδα συγκροτήθηκε και λειτούργησε υπό την επίβλεψη και τη φροντίδα της Καθηγήτριας Βασιλείας Χρηστίδου. Οι ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της μονάδας αυτής εστιάζουν α) στις αντιλήψεις και τις πρώιμες νοητικές αναπαραστάσεις των παιδιών αναφορικά με έννοιες και φαινόμενα των φυσικών επιστημών, β) στις ιδιαιτερότητες της επιστημονικής γνώσης ως διακριτού τύπου γνώσης, γ) στους όρους αναπλαισίωσης της επιστημονικής γνώσης σε κείμενα που απευθύνονται στους μη ειδικούς (γενικό κοινό και παιδιά), δ) στη δημόσια κατανόηση των φυσικών επιστημών και στην κοινωνική διάσταση των φυσικο-επιστημονικών και περιβαλλοντικών θεμάτων, ε) στις παιδαγωγικές αρχές και μεθόδους για την ενδυνάμωση της οικολογικής συνείδησης των παιδιών, στ) στη διερεύνηση και ενίσχυση της σχέσης των παιδιών και των ενηλίκων με τη φύση, ζ) στην ανάπτυξη της ικανότητας δράσης για τη φροντίδα και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, και η) στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση δραστηριοτήτων για τις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον.


2. Ερευνητική Μονάδα: Mαθησιακές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση στα Μαθηματικά

Υπεύθυνη: Άννα Χρονάκη

Τα μαθηματικά και η τεχνολογία αποτελούν πεδία γνώσης, τα οποία θεωρούνται η βάση τόσο ενός 'επιστημονικού' τρόπου σκέψης όσο και της 'πρακτικό-βιωματικής' λογικής που διέπει καθημερινές ενασχολήσεις του ανθρώπου. Η γνώση και οι δεξιότητες σχετικά με τον αριθμό, το χώρο, τη μέτρηση, την οργάνωση πληροφορίας, την επίλυση προβλημάτων και τη χρήση τεχνολογίας αποτελούν πολιτισμικά εργαλεία τα οποία αναπτύσσονται, εφαρμόζονται και μεταλλάσσονται δυναμικά μέσα σε ιστορικά, κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα.

Η ερευνητική μονάδα εστιάζει σε θέματα που αφορούν την μελέτη και ανάπτυξη α) μαθησιακών τεχνολογιών με στόχο το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση περιβαλλόντων μάθησης και διδασκαλίας για τα μαθηματικά, β) παιδαγωγικών και διδακτικών πλαισίων τα οποία προάγουν δημοκρατικές διαδικασίες και προωθούν γέφυρες μεταξύ 'επιστημονικής' και 'πρακτικό-βιωματικής' γνώσης, και γ) διδακτικών μοντέλων τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης με χρήση τεχνολογικών εργαλείων. Στόχος είναι η συνεργασία με φοιτητές και εκπαιδευτικούς μέσα από κατάλληλα οργανωμένα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα και δράσεις.


3. Ερευνητική Μονάδα: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας

Υπεύθυνος: Hλίας Καρασαββίδης

Δεδομένου ότι η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο μέρος κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, το παιδί μεγαλώνει σε ένα κόσμο στον οποίο αφθονούν τα ερεθίσματα από κάθε λογής ψηφιακές τεχνολογίες. Η εξοικείωση των παιδιών με τις τεχνολογίες αυτές αποτελεί προϋπόθεση, ώστε αυτά να είναι μελλοντικά σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Παράλληλα, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) προσφέρουν νέες, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες δυνατότητες μάθησης.

Η δραστηριότητα της ερευνητικής αυτής μονάδας εστιάζεται στις διαδικασίες μάθησης και στο πώς αυτές υποστηρίζονται υπολογιστικά από τις ΤΠΕ. Βασική επιδίωξη είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών (α) στη χρήση των ΤΠΕ και (β) στην αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ για την υποστήριξη του διδακτικού και του μαθησιακού έργου.