Ερευνητικά Προγράμματα

Χρηματοδοτούμενα

ΕΥΑΙΣΘO: Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για τις συνέπειες της έκθεσης στο θόρυβο

Χρονική Διάρκεια: 2014-

Συνεργάτες: Νίκος Εμμ. Αγγουριδάκης, Σοφία Βουδηλάκη, Στέργιος Γραμμένος, Αναστασία Δημητρίου, Σεβαστή Θεοδοσίου, Λαμπρινή Κούτνα, Μαρία Κούτσικου, Έμη Μαλκοπούλου, Αφροδίτη Οικονόμου, Μαρία Παπαδοπούλου, Αθανασία Ρουσίδου, Βασιλεία Χρηστίδου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νίκος Μπάρκας

Φορέας: Επιτροπή Ερευνών ΔΠΘ, ΚΕ 81346

Σύντομη περιγραφή: To πρόγραμμα ‘ΕΥΑΙΣΘΟ’ είναι μία ερευνητική δράση στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας ενημέρωσης International Noise Awareness Day 2014 για την αποφυγή, την πρόληψη και τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων από την έκθεση στο θόρυβο του περιβάλλοντος.
Στόχοι του προγράμματος είναι
η παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού, η δοκιμαστική εφαρμογή του σε δημόσια σχολεία και η ενημέρωση μεγάλων ομάδων εκπαιδευτικών για τις συνέπειες του θορύβου. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε ως συνεργασία ερευνητριών/-τών από διαφορετικά ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιστημονικά πεδία.

Περισσότερα για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο http://www.noiseawareness.gr/


Φύλο, Τεχνολογία και Μαθηματικά στην Εκπαίδευση: Διερεύνηση των Στρατηγικών Χρήσης ΛογικοΜαθηματικών Εννοιών σε Περιβάλλοντα Χρήσης Ανοιχτών Λογισμικών

Χρονική Διάρκεια: 2004-2008

Επιστημονική Υπεύθυνη: Άννα Χρονάκη

Φορέας: Πυθαγόρας Ι, ΕΠΕΑΚ

Σύντομη Περιγραφή: Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα απαρτίζει σειρά μελετών οι οποίες εξετάζουν την συγκρότηση της έμφυλης σχέσης που δημιουργείται μεταξύ ατόμων, τεχνολογίας και μαθηματικών στην εκπαίδευση. Οι μελέτες αυτές αφορούν παιδιά στο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο σχολείο, φοιτήτριες και φοιτητές σε τμήματα θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών, και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα το πρόγραμμα εστιάζει στην διιερεύνηση των έμφυλων στρατηγικών που αναπτύσσονται κατά την χρήση ανοιχτών λογισμικών για τη δημιουργία ψηφιακών μικρόκοσμων και της έμφυλης διάστασης της επικοινωνίας που συγκροτείται μεταξύ παιδιών στο πλαίσιο εργασιών συνεργατικής μάθησης οι οποίες απαιτούν την χρήση τεχνολογίας για την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματατος.


Η εικόνα που διαμορφώνουν τα παιδιά για τον/την επιστήμονα: παιδαγωγικές προεκτάσεις

Χρονική διάρκεια: 2008-2009

Συνεργάτες: Ιωάννης Σαμαράς, Φωτεινή Μπονώτη, Βασιλεία Χατζηνικήτα

Επιστημονική Υπεύθυνη: Βασιλεία Χρηστίδου

Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κωδ. 3756).

Σύντομη περιγραφή: Στόχος της έρευνας αυτής ήταν να διερευνήσει τις αναπαραστάσεις (‘εικόνες’) των μαθητών για τον/την επιστήμονα και τις Φυσικές Επιστήμες (Φ.Ε.), καθώς και τους πιθανούς παράγοντες που τις διαμορφώνουν. Με χρήση διαφορετικών ερευνητικών εργαλείων (σχέδια παιδιών και ατομικές συνεντεύξεις) καταγράφηκαν οι αντιλήψεις μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους/τις επιστήμονες και τη δραστηριότητά τους, και αναδείχθηκαν κρίσιμες διαφοροποιήσεις με βάση το φύλο. Επίσης, διερευνήθηκαν οι στάσεις των μαθητών απέναντι στους επιστήμονες και στην πιθανότητα μελλοντικής ενασχόλησης των ιδίων με αντικείμενα συναφή με τις Φυσικές Επιστήμες (Φ.Ε.).

Κατάλογος Δημοσιεύσεων που προέκυψαν από το πρόγραμμα

Μπονώτη, Φ., Χρηστίδου, Β., & Σαμαράς, Ι. Αναπαραστάσεις του/της επιστήμονα σε σχέδια παιδιών και εφήβων. Αναρτημένη εργασία στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας. Αλεξανδρούπολη, Μάιος 2010.

Samaras, G., Bonoti, F., & Christidou, V. (2012). Exploring children’s perceptions of scientists through drawings and interviews. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 1541-1546.

Samaras, I., Christidou, V., & Bonoti, F. Children draw and talk about scientists. Poster presented at the 3rd International Conference “Children and youth in changing societies”. Thessaloniki, December 2010.

Σαμαράς, Γ., Χρηστίδου, Β., & Μπονώτη, Φ. (2013). Η εικόνα του/της επιστήμονα στις σχεδιαστικές αναπαραστάσεις παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Στο Δ. Βαβουγυός και Σ. Παρασκευόπουλος (Επιμ.) Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση (σσ. 402-409). Βόλος: Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.


Συνεισφορά του ορθολογικού φυτοτεχνικού σχεδιασμού στη βελτίωση των βιοκλιματικών παραμέτρων των σχολικών αυλών και στην αξιοποίηση τους ως χώρων μάθησης (ΟΦΥΣ)

Χρονική διάρκεια: 2010-2012

Συνεργάτες: Δημήτριος Αντωνιάδης, Μαρία Επιτρόπου, Χρήστος Λύκας, Ιωάννης Σαμαράς, Ίριδα Τσεβρένη, Βασιλεία Χρηστίδου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Κίττας

Ρόλος Μέλους ΠΤΠΕ: Αποτύπωση των προβλημάτων και των προσδοκιών των μαθητών για τη σχολική αυλή. Καταγραφή του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν τον αύλειο χώρο.

Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κωδ. 4090.03).

Σύντομη περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος ήταν η μέτρηση των βιοκλιματικών παραμέτρων  και η κατάρτιση βιοκλιματικών χαρτών των αύλειων χώρων σε σχολικά κτίρια, καθώς και η  σύνταξη και η υλοποίηση μιας φυτοτεχνικής μελέτης για την επίλυση ή την άμβλυνση των προβλημάτων του χώρου, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο άνετο περιβάλλον εκπαίδευσης των μαθητών και εργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού. Παράλληλα το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου, στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος και η δυνατότητα χρησιμοποίησης του αύλειου χώρου για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών και συναφών μαθημάτων.

Κατάλογος Δημοσιεύσεων που προέκυψαν από το πρόγραμμα

Christidou, V., Tsevreni, I., Epitropou, M., & Kittas, C. (2013). Exploring primary children’s views and experiences of the school ground: the case of a Greek school. International Journal of Environmental and Science Education, 8(1), 59-83.

Tsirogiannis, I., Antoniadis, D., Katsoulas, N., Christidou, V., Kitta, E., & Kittas, C Application of microclimatic landscape design in schoolyards in Greece. Oral presentation at the II International Symposium on Horticulture in Europe - SHE2012, Angers, France, July 2012.


Ενίσχυση της εξ’ αποστάσεως ενήλικης διδασκαλίας και μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση του Ανοιχτού Πανεπιστημίου

Χρονική διάρκεια: 2011-2012

Συνεργάτες: Γεώργιος Ζαρίφης, Βασιλεία Χατζηνικήτα, Βασιλεία Χρηστίδου

Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Γραβάνη

Ρόλος Μέλους ΠΤΠΕ: Ανάλυση περιεχομένου σε διδακτικό υλικό διαφορετικών Θεματικών Ενοτήτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αναφορικά με παιδαγωγικές, και κοινωνιο-σημειωτικές παραμέτρους. Ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των δύο πανεπιστημίων και μεταξύ διαφορετικών Θεματικών Ενοτήτων.

Φορέας: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σύντομη περιγραφή: Το πρόγραμμα αποσκοπούσε να διαφωτίσει τις εσωτερικές διεργασίες της ενήλικης επαγγελματικής μάθησης, το πλαίσιο και τις περιστάσεις της, όπως αυτή εξελίσσεται και διαμορφώνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Κατάλογος Δημοσιεύσεων που προέκυψαν από το πρόγραμμα

Christidou, V., Gravani, M. N., & Hatzinikita V. (2012). Distance Learning Material for Adult Education: The Case of the Open University of Cyprus. Ubiquitous Learning, 4(2), 33-46.

Christidou, V., Hatzinikita, V., & Gravani, M. (2012). Pedagogic practices promoted by distance learning educational material on adult education. . Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 1988-1996.


Υλικά, Λεγόμενα, Χειρονομίες: Ανάλυση Λόγου της Χρήσης Λογισμικών από Παιδιά και Ενήλικες

Χρονική Διάρκεια: 2010-σήμερα

Συνεργάτες: Μαρίνα Τσαρτσάρα και Γιώργος Καλαούζης

Επιστημονική Υπεύθυνη: Άννα Χρονάκη

Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Περιγραφή: Η σχέση των ενηλίκων, και ιδιαίτερα των σπουδαστών-εκπαιδευτικών- με τη μαθηματική γνώση κλειδώνεται συχνά σε στερεότυπους και κυρίαρχους λόγους για  το αντικείμενο των μαθηματικών ως καθαρά αφαιρετική γνώση. Το παρόν πρόγραμμα προσπαθεί, μέσα από την ανάλυση δεδομένων στο πλαίσιο ενός δρώμενου επιτέλεσης μαθηματικών ιδεών αρχικά με απτά και ψηφιακά υλικά και στη συνέχεια με το σώμα  να αποδομήσει αυτές τις απόψεις και να δημιουργήσει τη δυνατότητα στο άτομο για μια επιστροφή σε μια ενσώματη σχέση με μαθηματικές έννοιες όπως ο αριθμός, η μέτρηση, το εμβαδόν.


Μη χρηματοδοτούμενα

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις φυσικές επιστήμες στις μικρές ηλικίες

Χρονική διάρκεια: 2007-

Συνεργάτες: Μαρία Βαλακώστα, Χαρίκλεια Γονιτσιώτη, Ελένη Ξηραδάκη, Μαριάννα Θεοδοσίου, Κατερίνα Καζέλα, Δόμνα Κακανά, Κωνσταντίνος Ραβάνης, Δέσποινα Σαμαλτάνη, Βασιλεία Χατζηνικήτα, Βασιλεία Χρηστίδου

Επιστημονική Υπεύθυνη: Βασιλεία Χρηστίδου

Σύντομη περιγραφή: Στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύσσεται εκπαιδευτικό υλικό και διδακτικές παρεμβάσεις για διαφορετικά θέματα όπως: η γη στο διάστημα, ο μαγνητισμός, το φως, η εξοικονόμηση νερού και η καλλιέργεια επιστημονικού οπτικού γραμματισμού. Το υλικό και οι παρεμβάσεις εφαρμόζονται ερευνητικά σε τάξεις παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και αξιολογούνται με βάση τα μαθησιακά τους αποτελέσματα.

Κατάλογος Δημοσιεύσεων που προέκυψαν από το πρόγραμμα

Βαλακώστα, Μ., & Χρηστίδου, Β. (2008). Δραστηριότητες με παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από το δραματικό παιχνίδι και τη διήγηση ιστοριών: Το φαινόμενο του μαγνητισμού. Στο Π. Κουμαράς και Φ. Σέρογλου (Επιμ.), Αναλυτικά Προγράμματα και Βιβλία Φυσικών Επιστημών - Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (σσ. 279-287). Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδης.

Βαλακώστα, Μ., & Χρηστίδου, Β. (2010). Η προσέγγιση της μαγνητικής έλξης με τη χρήση του δραματικού παιχνιδιού και της διήγησης ιστοριών στο νηπιαγωγείο. Στο Κ. Πλακίτση (Επιμ.), Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο (σσ. 24-33). Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Christidou, V., Kazela, K., Kakana, D., & Valakosta, M. (2009). Teaching magnetic attraction to preschool children: a comparison of different approaches. International Journal of Learning, 16, 115-128.

Gonitsioti, H., Christidou, V., & Hatzinikita, V. (in press). Enhancing scientific visual literacy in kindergarten: young children 'read' and produce representations of classification. International Journal of Science, Mathematics, and Technology Learning.

Θεοδοσίου, Μ., & Χρηστίδου, Β. (2008). Οι αναλογίες ως διδακτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της έννοιας ‘μόριο χημικής ένωσης’. Στο Π. Κουμαράς και Φ. Σέρογλου (Επιμ.), Αναλυτικά Προγράμματα και Βιβλία Φυσικών Επιστημών - Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (σσ. 329-338). Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδης.

Ξηραδάκη, Ε., Κακανά, Δ., & Χρηστίδου, Β. (2013). «Από το σπίτι μας, τη γη, στη γειτονιά του ήλιου»: Ένα διαθεματικό πρόγραμμα αστρονομίας με πλήρη ένταξη των Νέων Τεχνολογιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο Α. Δημητρίου (Επιμ.), Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική ηλικία: Ερευνητικά δεδομένα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές (σσ. 307-316). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Ravanis, K., Christidou, V., & Hatzinikita, V. (in press). Enhancing conceptual change in preschool children’s representations of light: a aociocognitive approach. Research in Science Education. DOI 10.1007/s11165-013-9356-z

Samaltani, D., & Christidou, V. (in press). Water conservation in the nursery school. Global NEST Journal. Available at https://gnest-journal.aegean.gr/articles-in-press?page=1


Η δημόσια εικόνα των επιστημόνων και της επιστήμης

Χρονική διάρκεια: 2009-

Συνεργάτες: Απόστολος Κουβάτας, Ιωάννης Σαμαράς, Βασιλεία Χατζηνικήτα

Επιστημονική Υπεύθυνη: Βασιλεία Χρηστίδου

Ρόλος Μέλους ΠΤΠΕ: Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ανάλυσης της δημόσιας εικόνας των επιστημόνων και της επιστήμης.

Σύντομη περιγραφή: Το πρόγραμμα αποσκοπεί να καταγράψει όψεις της δημόσιας εικόνας των επιστημόνων και της δραστηριότητάς τους όπως προβάλλονται στο δημόσιο χώρο. Συγκεκριμένα εξετάζονται οπτικές αναπαραστάσεις (σχέδια) μαθητών και μαθητριών, καθώς και οι οπτικές επιλογές των ίδιων των επιστημόνων προκειμένου να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και τη δραστηριότητά τους στο κοινό. Αναζητούνται στοιχεία στερεότυπων εικόνων που καταγράφονται εδώ και δεκαετίες στη διεθνή βιβλιογραφία και διαφοροποιήσεις με το φύλο των  απεικονιζόμενων επιστημόνων.

Κατάλογος Δημοσιεύσεων που προέκυψαν από το πρόγραμμα

Christidou, V. (2010). Greek students' images of scientific researchers. Journal of Science Communication, 9(3). Διαθέσιμο στον ιστότοπο http://jcom.sissa.it/archive/09/03/Jcom0903%282010%29A01/

Christidou, V. (2011). Interest, attitudes and images related to science: combining students’ voices to school science, teachers, and popular science. International Journal of Environmental and Science Education, 6(2), 141-159.

Christidou, V. Images and representations of scientists:
two sides to the story. Oral presentation at the Ecsite Annual Conference 2013 “Dreams, the Spirit of Innovation” Gothenburg, Sweden, June 2013.

Christidou, V., Hatzinikita, V., & Grammenos, S. Visual self-representations of Greek scientists: changing signs yet enduring stereotypes. Oral presentation at the 10th International Conference on Semiotics “Changing worlds & Signs of the times”. Volos, October 2013.

Christidou, V., Hatzinikita, V., & Samaras, G. (2012). The image of scientific researchers and their activity in Greek adolescents’ drawings. Public Understanding of Science, 21(5), 626-647.

Christidou, V., & Kouvatas, A. (2013). Visual self-images of scientists and science in Greece. Public Understanding of Science, 22(1), 91-109.

Christidou, V., & Kouvatas, A. (2013). Visual self-images of scientists and science in Greece. Public Understanding of Science, 22(1), 91-109.


Διεθνείς αξιολογήσεις μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες

Χρονική διάρκεια: 2008-

Συνεργάτες: Κυριακή Αναγνωστοπούλου, Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Βασιλεία Χρηστίδου

Επιστημονική Υπεύθυνη: Βασιλεία Χατζηνικήτα

Ρόλος Μέλους ΠΤΠΕ: Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ανάλυσης των θεμάτων αξιολόγησης και συναφών παιδαγωγικών κειμένων.

Σύντομη περιγραφή: Το πρόγραμμα αποσκοπεί να αναδείξει συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ των θεμάτων του διεθνούς διαγωνισμού PISA του ΟΟΣΑ με παιδαγωγικά κείμενα με τα οποία έρχονται σε επαφή οι μαθητές και οι μαθήτριες στην Ελλάδα (σχολικά εγχειρίδια, θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων). Η ανάλυση με βάση παιδαγωγικά, κοινωνιολογικά και σημειωτικά εργαλεία αναδεικνύει ενδιαφέρουσες όψεις του επιστημονικού γραμματισμού με τον οποίο αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι οι έλληνες μαθητές προκειμένου να απαντήσουν με επιτυχία στα θέματα του PISA, ενώ παράλληλα παρέχει πιθανές ερμηνείες της περιορισμένης επιτυχίας τους.

Κατάλογος Δημοσιεύσεων που προέκυψαν από το πρόγραμμα

Anagnostopoulou, K., Hatzinikita, V., & Christidou, V. (2010). Assessed students’ competencies in the Greek school framework and the PISA survey. Review of Science, Mathematics, and ICT Education, 4(2), 43-61.

Anagnostopoulou, K., Hatzinikita, V., & Christidou, V. (2012). Exploring visual material in PISA and school-based examination tests. Scholé 17, 47-56.

Hatzinikita, V., Dimopoulos, K. & Christidou, V. (2008). PISA test items and school textbooks related to science: A textual comparison. Science Education, 92(4), 664-687.

Anagnostopoulou, K., Hatzinikita, V., & Christidou, V. Assessed students’ competencies in the Greek school framework and the PISA survey. Oral presentation at the Colloque 2010- Enseigner les sciences et technologies: représentations, activités, intéractions, pratiques, formations… Marseille, Novembre 2010.

Anagnostopoulou, K., Hatzinikita, V., Christidou, V., & Dimpoulos, K. (2013). PISA test items and school-based examinations in Greece: Exploring the relationship between global and local assessment discourses. International Journal of Science Education, 35(4), 636-662.

Anagnostopoulou, K., Hatzinikita, V., & Christidou, V. (2012). PISA and biology school textbooks: the role of visual material. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 1839-1845.


Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την μαθησιακή αποτελεσματικότητα των βιντεοδιδασκαλιών αναφορικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης λογισμικού

Χρονική διάρκεια: 01.11.2012-01.02.2014

Συνεργάτες: Βασιλική Ραγάζου, ΠΕ 19, διδακτορική φοιτήτρια ΠΤΠΕ ΠΘ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ηλίας Καρασαββίδης

Ρόλος Μέλους ΠΤΠΕ: Επιστημονικός Υπεύθυνος, σχεδιασμός βιντεοδιδασκαλιών, εκπαίδευση συνεργάτη, διεξαγωγή έρευνας, συλλογή δεδομένων, ανάλυση δεδομένων, συγγραφή αναφορών και δημοσιεύσεων

Φορέας: Επιτροπή Ερευνών (κωδικός έργου: 4504.01.08)

Σύντομη περιγραφή: Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την μαθησιακή αποτελεσματικότητα βιντεοδιδασκαλιών που εστιάζονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης λογισμικού. Δεδομένου ότι η μέχρι σήμερα έρευνα στο πεδίο αυτό είναι εξαιρετικά περιορισμένη, το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στο να διερευνήσει εμπειρικά το βαθμό που οι κειμενικές εξηγήσεις (text captions) και οι επισημάνσεις (call outs) επηρεάζουν (α) την κατανόηση εννοιών και (β) την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης λογισμικού επεξεργασίας βίντεο.

Κατάλογος Δημοσιεύσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα

Η ανάλυση των δεδομένων είναι σε εξέλιξη καθώς το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί.